Skanssi Retail Park

Kauppakeskus 12000 m2 . Rakennusaika 1 v 2 kk.